บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Google Keyword Search
Calendar
« February, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26 27 28 29 1 2 3
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
1ผลกระทบของปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตศิริรัตน์ รัตนะจิตต์สาขาวิชาการจัดการสาขาวิทยบริการ จังหวัดพังงา256457
2แรงจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน ในสังกัด ธนาคารออมสินเขตพังงาและเขตภูเก็ตธัญชนก ธรรมศิริสาขาวิชาการจัดการสาขาวิทยบริการ จังหวัดพังงา256471
3พฤติกรรมการซื้อทองในรูปแบบของการออมทองของสตรี ในจังหวัดกระบี่ธริมา เชื้อสกุลสาขาวิชาการจัดการสาขาวิทยบริการ จังหวัดพังงา256458
4ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค ในจัง หวัดกระบี่กนกวรรณ ปิยะรฐัสาขาวิชาการจัดการสาขาวิทยบริการ จังหวัดพังงา256443
5ความสุขในการทำงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่รุ่งฤดี สมศรีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิทยบริการ จังหวัดพังงา256450
6ปัจจัยส่วนบุคคลและแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดพังงาสนุิษา ทองขาวสาขาวิชาการจัดการสาขาวิทยบริการ จังหวัดพังงา256464
7ความจงรักภักดีในการใช้บริการของผู้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยเกี่ยวกับ การควบรวมกิจการระหว่างTRUE กับ DTACวิรุวรรณ ชัยวัชรินทร์สาขาวิชาการจัดการสาขาวิทยบริการ จังหวัดพังงา256446
8ปัจจัยที่ส่งผลต่อเส้นทางการเดินทางของผู้บริโภคร้านคาเฟ่กาแฟสด ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ณิชนนัท์ พรรณรายสาขาวิชาการจัดการสาขาวิทยบริการ จังหวัดพังงา256447
9ความคาดหวังในคุณภาพการให้บริการของผู้ใช้บริการโรงพยาบาล ภาคเอกชน ในอำเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎร์ธานีจันทรา หาญทะเลสาขาวิชาการจัดการสาขาวิทยบริการ จังหวัดพังงา256442
10ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับประทานอาหารที่ร้าน KFC สาขาปั๊มปตท.ราชพฤกษ์ จังหวัดพังงาจุติ สิริปัญญาพาณิชสาขาวิชาการจัดการสาขาวิทยบริการ จังหวัดพังงา256454
11การปรับตัวและกลยุทธ์ของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภายใต้การแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดภูเก็ตปฏิญญา ศิริขันธ์สาขาวิชาการจัดการสาขาวิทยบริการ จังหวัดพังงา256456
12ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรพัย์ประเภท ที่ดินเปล่าในจังหวัดภูเก็ตสมเกียรติ จตุราบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสาขาวิทยบริการ จังหวัดพังงา256444
13แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 6สุขเกษม รักแต่งานสาขาวิชาการจัดการสาขาวิทยบริการ จังหวัดพังงา256453
14พฤติกรรมการออมเงินของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต เปรียบเทียบกรณี Gen X และ Gen Yธวัลหทัย ทองมูลสาขาวิชาการจัดการสาขาวิทยบริการ จังหวัดพังงา256457
15การยอมรับทางด้านเทคโนโลยีและทัศนคติที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม การใช้บริการแอพพลิเคชั่น A-Mobile ของลูกค้าธนาคาร ธ.ก.ส. ในจังหวัดพังงา กระบี่ และภูเก็ตณัฐนันท์ ขวานทองสาขาวิชาการจัดการสาขาวิทยบริการ จังหวัดพังงา256443
16การบริหารทรัพยากรบุคคลสู่การพัฒนาองค์กรเข้มแข็ง กรณีศึกษา: สถานีตํารวจภูธรเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตพรรษวรรษ วงศ์วาสนาสาขาวิชาการจัดการสาขาวิทยบริการ จังหวัดพังงา256445
17อิทธิพลของปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรกรณีศึกษา : องค์กรภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตอารีรัตน์ กังสุกุลสาขาวิชาการจัดการสาขาวิทยบริการ จังหวัดพังงา256457
18อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดต่อความต้ังใจกลับมาซื้อซ้ำ กรณีศึกษา : ร้านกัง หันสีการ์เด้นสมชาย เลิศวรรัตนกุลสาขาวิชาการจัดการสาขาวิทยบริการ จังหวัดพังงา256447
19อิทธิพลของคุณภาพการบริการต่อความพึงพอใจของลกูค้า กรณีศึกษา : สำนักงานบัญ ชีบิซิเนสกรุ๊ปญาณิฐา เพ็งแก้วสาขาวิชาการจัดการสาขาวิทยบริการ จังหวัดพังงา256458
20อิทธิพลของความพึงพอใจต่อความต้ังใจกลับมาใช้บริการซ้ำร้านกาแฟ กรณีศึกษา: ร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขา Bukis Phuket จังหวัดภูเก็ตกัลยา เครือกนกสาขาวิชาการจัดการสาขาวิทยบริการ จังหวัดพังงา256480